MONTESSORI

deDNKRS is gespecialiseerd in montessorionderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Onze medewerkers zijn naast specialist hoogbegaafdheid, afgestudeerd aan de montessoriopleiding en hebben ruime ervaring in het lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen in de montessorischool. Het montessorionderwijs biedt volop kansen voor hoogbegaafde leerlingen. deDNKRS maakt in haar trainingen en adviezen gebruik van deze kansen binnen het montessorionderwijs.

Het montessorionderwijs streeft de volgende doelen na:

  • ontwikkeling van bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil (de persoonlijkheid);
  • het verwerven van bekwaamheid om in het dagelijks, sociale en maatschappelijke leven en verdere studie te kunnen functioneren;
  • een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol te vervullen in de samenleving van nu en morgen.

Uitgangspunt is, actief te zoeken naar het potentieel van leerlingen en voor elke leerling individueel, maximale ontwikkeling te stimuleren. Daarbij wordt uitgegaan van de ontwikkelingsfase waarin elke leerling zich individueel op een bepaald moment bevindt.

bron: Het Montessorionderwijs in de 21 eeuw, Wetenschappelijk Bureau NMV 230301.

De trainingen van deDNKRS zijn afgestemd op de individuele situatie van de Montessorischool, het team, de leerkrachten en de leerlingen. Wij hanteren zo min mogelijk standaard procedures zodat wij nauwkeurig kunnende denkers aansluiten bij de behoeften van uw school. Alle (team)trainingen bevatten een theoretisch en praktisch deel. De volgende dag kunnen leerkrachten het geleerde meteen in hun klas inzetten.

De praktische cursussen van deDNKRS gaan onder andere over goed verrijkingsonderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen in de montessoriklas. Voor meer informatie bekijk ons cursusaanbod voor montessorileerkrachten.

Amsterdamse Lerarenbeurs deskundigheidsbevordering hoogbegaafdheid
Ben je een leraar of schoolleider op een montessorischool in Amsterdam? En wil je kennis ontwikkelen op het gebied van hoogbegaafdheid? Vraag dan de Amsterdamse Lerarenbeurs aan! Je kunt maximaal 2.000 euro subsidie krijgen per leerkracht. Wil je wel, maar heb je geen tijd voor de aanvraag? deDNKRS helpt je nu gratis met de subsidieaanvraag voor deDNKRS cursussen en teamtrainingen over meer- en hoogbegaafdheid. Zie hier voor meer informatie.

Hoofd, hart en handen
Montessorionderwijs richt zich naast de cognitieve ontwikkeling van de leerling ook op de sociale, emotionele, creatieve en morele ontwikkeling. Door integratie van hoofd, hart en handen streeft het montessorionderwijs naar verdieping van leren. Voor hoogbegaafde

leerlingen is het belangrijk te leren door te doen. De cognitieve en analytische intelligentie zijn vaak zeer sterk ontwikkeld en worden primair aangesproken bij het oplossen van (leer)problemen.

De praktische vaardigheden blijven soms achter in de ontwikkeling waardoor er een asynchrone ontwikkeling ontstaat. Door handelend en sociaal leren te stimuleren, ontwikkelen ook de praktische vaardigheden zich waardoor een kind in staat is te laten zien wat het weet. Ook de vaak intense emotionele en creatieve belevingswereld van hoogbegaafde kinderen kan in het montessorionderwijs optimaal tot ontplooiing komen wanneer de begeleiding van de leerkrachten zich hier op richt.

de denkers

Vrijheid in gebondenheid
Hoogbegaafde leerlingen hebben behoefte aan autonomie en inspraak in hun leesproces. Zij hebben ruimte nodig voor de vaak sterke wil en innerlijke leiding die zij ervaren. Binnen het montessorionderwijs worden leerlingen gestimuleerd om zelfstandigheid te ontwikkelen binnen duidelijke kaders. De school biedt leerlingen de vrijheid om zich overeenkomstig hun innerlijke leiding te ontwikkelen. Deze vrijheid getuigt van een groot vertrouwen in de positieve krachten waarover ieder kind beschikt om activiteiten te kiezen die passen bij de eigen ontwikkeling. Het is echter altijd vrijheid in gebondenheid. Daarmee wordt niet alleen verwezen naar de beperkingen die opgelegd worden aan niet zinvolle of storende bezigheden, maar vooral aan de ondersteuning die de leerkracht de opgroeiende leerling biedt. Ook hier liggen dus kansen voor het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

Individueel onderwijs
Montessorionderwijs is onderwijs dat respect heeft voor en uitgaat van de eigenheid van ieder individu. Dit betekent dat de school leerlingen de vrijheid biedt om zich volgens eigen patroon en aard te ontwikkelen. Hoogbegaafde leerlingen ontwikkelen zich vaak volgens andere patronen dan veel andere leerlingen. Zo leren zij in sprongen en is er een grote behoefte aan ruimte voor het creatief denkvermogen. Door observaties en reflectieve gesprekken wordt in het montessorionderwijs samen met de leerling vastgesteld welke ontwikkelingsbehoeften en mogelijkheden een leerling heeft. De leerkracht biedt vervolgens ondersteuning die is aangepast aan de leerstijl en ontwikkeling van de leerling. Individueel onderwijs is daarmee in de eerste plaats individuele begeleiding. Reflectie op het leren vormt voor de leerkracht en leerling de basis om vast te stellen waar een leerling staat in zijn of haar ontwikkeling en daarnaar te handelen.

Kosmisch onderwijs
Hoogbegaafde leerlingen willen tijdens het leren eerst het geheel overzien om te kunnen begrijpen wat de betekenis van de kleinere delen is. Hun denken kenmerkt zich door het zien van verbanden (top-down leren). Kosmisch onderwijs gaat uit van de grootst mogelijke gehelen. Doelstelling daarbij is dat de leerling verbanden leert zien en het kind zijn of haar taak en plaats in de wereld ontdekt. Mits deze grote gehelen vooraf zichtbaar worden gemaakt, sluit kosmisch onderwijs goed aan bij de behoefte van hoogbegaafde leerlingen om top-down te leren.

Sociale ontwikkeling
Het vermogen van de leerling zich sociaal te gedragen is van vitaal belang voor de identiteitsontwikkeling en de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. De sociale ontwikkeling vindt in het montessorionderwijs plaats in een heterogene groep die wordt gezien als een ‘maatschappij’. Hierdoor gaan leerlingen verschillende soorten relaties aan en kunnen zij oefenen met samenleven. Voor hoogbegaafde leerlingen is het om een evenwichtig en positief zelfbeeld te ontwikkelen van belang, dat zij ontwikkelingsgelijken (peers) ontmoeten. Dit kan in de klas, klasoverstijgend of bouwoverstijgend georganiseerd worden.

‘Help mij het zelf te doen’
De leerling ontwikkelt zich door zich actief op te stellen in relatie tot zijn omgeving en hiermee zelfstandig aan de slag te gaan. In het montessorionderwijs spreekt men in dit verband over ‘zelfwerkzaamheid’, hetgeen een natuurlijke behoefte is van ieder kind. Wil de zelfwerkzaamheid tot resultaten leiden dan moet de omgeving inspirerend en uitdagend zijn. Voor de meeste leerlingen zijn juist ook volwassenen en medeleerlingen belangrijke partners in het eigen leerproces. De zelfwerkzaamheid is daarmee een onderdeel van sociale situaties, waarin door samenwerking naar een resultaat gestreefd wordt en ieder daarin een persoonlijk aandeel heeft.
Deze zelfwerkzaamheid sluit aan bij de behoefte van hoogbegaafde leerlingen om zelfstandig te werken en te leren. Wanneer er met ontwikkelingsgelijken samengewerkt kan worden, worden bovendien de sociale vaardigheden voor samenwerking ontwikkeld, essentiële vaardigheden voor het verdere leven.

Reacties zijn gesloten.