Verrijkingsgroepen

Voor de verrijkingsgroepen voor het schooljaar 2021/2022 zijn geen plekken meer beschikbaar. Aanmelden voor de reservelijst is mogelijk.

Inleiding

De verrijkingsgroep is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen die iets méér willen of nodig hebben. Méér plezier, méér inzicht in zichzelf, méér kennis over denken, voelen en leren.

In de verrijkingsgroepen van deDNKRS krijgen hoogbegaafde kinderen inzicht in hun eigen denkproces. Denken kan voor slimme kinderen zo ‘flitsend’ snel gaan, dat ze niet ontdekken hoe het denkproces zich voltrekt. Belangrijk is om stil te staan bij de totstandkoming van een antwoord en niet alleen bij de constatering of een antwoord goed is of niet. Hierdoor leert het kind zijn denkproces kennen en aansturen. Voor leren over denken is tijd nodig, de oplossing moet niet te snel gevonden worden, er moet een soort wrijving ontstaan.
Leren gaat gepaard met gevoelens. Frustratie, wrijving en angst, maar ook opluchting en trots horen bij een normaal leerproces. Soms is een kind geneigd af te haken als het wrijving ervaart, maar juist dan ben je misschien iets nieuws aan het leren. In onze verrijkingsgroepen staan we stil bij de gevoelens die leren en denken kunnen oproepen en raken kinderen hiermee vertrouwd.

Tijdens de les ligt de nadruk op: hoge concentratie, hoge eisen stellen aan het leerproces, het belang van fouten maken en daarvan leren, zelfreflectie en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. In deDNKRS verrijkingsgroep krijgen leerlingen inzicht in hun eigen, individuele manier van denken en ervaren zij wat hun sterke en zwakke punten zijn. We stimuleren kinderen om (weer) kapitein te worden op hun eigen schip!

Leren over denken
Uitgangspunt voor de verrijkingsgroepen van deDNKRS is de theorie van Robert Sternberg waarbij de drie denkvaardigheden creatief, analytisch en praktisch centraal staan (CAP-denken).
Na het volgen van de verrijkingslessen kunnen de kinderen de manier van denken herkennen en benoemen die zij zelf het makkelijkst toepassen én de manier van denken die ze nog niet zo goed ontwikkeld hebben. Ook herkennen en benoemen zij de manier van denken bij anderen.

Leren door doen
Leren over denken en leren door te doen, gaan in de verrijkingsgroep hand in hand. Naast denkopdrachten gaan we aan de slag met onderzoek- en ontwerpopdrachten waarbij de kinderen hun oplossend denkvermogen maximaal kunnen inzetten. Hierbij worden tegelijk specifieke vaardigheden geoefend. Dit zijn vaardigheden als:

 • Doelen stellen
 • Een plan maken en uitvoeren
 • Concentreren en jezelf organiseren
 • Doorzetten als het moeilijk wordt
 • Hulp vragen en voor jezelf opkomen
 • Laten zien wat je weet en kunt
 • Anders durven en mogen zijn
 • Fouten mogen maken
 • Je grenzen verleggen
 • Kunnen samenwerken
 • Omgaan met tegenslag en kritiek
 • Meerdere oplossingen bedenken voor een probleem
 • Leerzame vragen bedenken
 • Nadenken over het ‘waarom’ van dingen

Leren met ontwikkelingsgelijken
Het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken, bijvoorbeeld in een verrijkingsgroep, draagt bij aan de ontwikkeling van een gezond zelfbeeld. Wij ontwikkelen ons zelfbeeld in relatie tot anderen. Hoogbegaafde kinderen hebben kans een scheef zelfbeeld te ontwikkelen, doordat zij weinig ontwikkelingsgelijken in hun omgeving hebben.

Transfer
In de verrijkingsgroepen wordt in kringgesprekken aandacht besteed aan de transfer naar de schoolsituatie of andere situaties. Het werkt versterkend als ouders en leerkrachten de andere dagen van de week nog eens terugkomen op wat in de verrijkingsgroep besproken of gedaan wordt. Daarom sturen we ouders én leerkrachten één keer per twee weken een e-mail waarin we de doelstelling van de lessen toelichten en tips geven voor thuis of op school.

Basis
Tijdens de eerste cycli geven we een inleiding op de verschillende theorieën die de basis vormen van ons onderwijsaanbod. Kinderen maken spelenderwijs kennis met Sternbergs theorie over succesvolle intelligentie, mindsettheorie van Carol Dweck en het model van talentontwikkeling van Jan Kuipers. We zetten hiermee ook de eerste stappen in het kijken naar jezelf (reflecteren). We helpen kinderen te ontdekken wat hun talenten en uitdagingen zijn en welke vaardigheden nog nodig zijn om verder te kunnen groeien.

Verdieping en vervolg
Na het volgen van een of meerdere cycli, wordt de kennis verdiept en aangevuld met kennis over de werking van het brein, technieken voor creatief denken, hogere orde denkvragen met de taxonomie van Bloom, onderzoekend en ontwerpend leren, strategietraining en filosoferen. Ook het meer ‘schoolse’ verrijkingsaanbod (bijvoorbeeld reken- of taalopdrachten) staat in de vervolggroep vaker op het programma.

Hoe ziet een dagdeel in de verrijkingsgroep eruit?
We beginnen de dag met inlooptijd. In de inlooptijd kunnen de kinderen een spelletje doen of even iets lezen. Daarna gaan we in de kring. We bespreken het doel van de les, leren over een theorie of vaardigheid of werken aan denkwerk. Daarna is er tijd voor een onderzoek- of ontwerpopdracht, waar de kinderen samen mee aan de slag gaan. Tussentijds of aan het einde van de ochtend wordt tijd gemaakt voor reflectie.

Voorwaarden voor deelname
Voorwaarden voor deelname aan deDNKRS-verrijkingsgroep zijn dat het kind (hoog)begaafd is en kan functioneren in een groep. Hoogbegaafdheid aangetoond door diagnostisch onderzoek of via deelname aan plusvoorzieningen is een pré, maar niet noodzakelijk. Mocht u problemen verwachten in leren of gedrag, dan is het wenselijk om dit van tevoren aan te geven bij de inschrijving. Wij denken graag mee over wat de beste vorm van begeleiding is voor uw kind.
De verrijkingsgroepen zijn onder schooltijd. Uw kind moet bij inschrijving toestemming van de school hebben om op de aangegeven tijdstippen te mogen deelnemen.

What do we wish to maximize through our schooling? Is it just knowledge? Is it just intelligence? Or is it also wisdom? If it is wisdom, then we need to put our students on a much different course.
Robert Sternberg (psycholoog en wetenschapper)

Praktische informatie

De verrijkingsgroepen vinden plaats op maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend in Amstelveen en Voorburg. Voor de jongsten (onderbouw) hebben wij op donderdagmiddag een groep, die twee in plaats van drie uur samenkomt. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen verrijkingsgroepen.

deDNKRS volgt de richtlijnen voor scholen tijdens de coronacrisis. Dit impliceert dat wij een online lesaanbod hebben wanneer we de groepen moeten sluiten.

Eerste periode (15 bijeenkomsten): september tot en met januari.
Tweede periode (15 bijeenkomsten): februari tot en met juni.

U kunt uw kind aanmelden voor een half schooljaar (één periode, 15 bijeenkomsten) of voor een heel schooljaar (twee periodes, 2 x 15 bijeenkomsten). Aanmelden voor een heel schooljaar kan dus alleen bij de start van een nieuw schooljaar. Bij inschrijving voor een heel jaar bent u verzekerd van een plek voor de tweede helft van het schooljaar. Wij streven naar indeling op dezelfde dag en min of meer dezelfde groepssamenstelling (afhankelijk van de aanmeldingen).

Locaties

Expertisecentrum deDNKRS, Pieronlaan 7, 1185 DV  Amstelveen
Wijkvereniging Essesteijn, Elzendreef 10, 2272 EB Voorburg

Reacties zijn gesloten.