Privacyverklaring

deDNKRS hecht groot belang aan de privacy van haar cliënten, alsmede aan die van de gebruikers van de website en webshop. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

 • Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de door u gevraagde diensten.
 • Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden kennen geheimhoudingsplicht en respecteren de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en van cliëntgegevens.
 • Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming nieuwsbrieven (4 á 5 per jaar).
 • Wij delen uw adresgegevens uitsluitend met partijen die wij inschakelen voor de levering van uw bestelling in de webshop.
 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens en cliëntgegevens te beschermen.
 • Wij respecteren uw recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Waarborging privacy van cliënten

Gebruik van cliëntgegevens
De opslag van cliëntgegevens omvatten persoons- en identificatiegegevens en  psychologische gegevens (zoals perspectiefplan, behandelplan, voortgangs- of observatieverslagen, tussenrapportage en evaluatie van de coaching, therapie of begeleiding).

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • het goed laten verlopen en afronden van het zorgtraject van de cliënt
 • het informeren van (ouders van) cliënten
 • het declareren en factureren van onze diensten (aan ouders, gemeenten of scholen)
 • het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten

Verstrekking aan derden
deDNKRS is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de hulpverlening heeft verkregen via ouders, cliënten, scholen of andere bronnen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de afspraken tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Dit gebeurt altijd in overleg met (de ouders van) de cliënt.

Beveiliging
Wij nemen erkende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot cliëntgegevens te beperken. Digitaal berichtenverkeer met betrekking tot cliënten die via de gemeente een beschikking hebben gekregen vindt plaats via een beveiligde omgeving die voldoet de iStandaarden van Zorginstituut Nederland.

Bewaartermijn
Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen: twee, vijf of zeven jaar, afhankelijk van het document of de gegevens.

Waarborging privacy van de gebruikers van website en webshop

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruik van de beschikbare contactformulieren op onze website laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Wij gebruiken uitsluitend de gegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven. Per dienst wordt op de website aangegeven welke gegevens dat zijn.

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • het op verzoek contact met u opnemen per telefoon of e-mail
 • het inplannen van een afspraak of gesprek
 • het registreren van uw deelname aan een training of cursus
 • het registreren van deelname van uw kind aan een training of verrijkingsklas
 • het verzenden van uw bestelling via de webshop en de financiële afhandeling van uw bestelling
 • het versturen van nieuwsbrieven
 • het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd.

Bewaartermijn
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Contact
Indien u nog vragen heeft over de privacyverklaring van deDNKRS, dan kunt u contact met ons opnemen. Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet.

Reacties zijn gesloten.