SCHOLEN

deDNKRS heeft een uitgebreid aanbod voor scholen.
deDNKRS gelooft in een inspirerende leeromgeving. Wij geloven dat kinderen ertoe doen en de vrijheid moeten krijgen om zelf te kiezen. Dat kinderen nieuwsgierig zijn en van nature willen leren en dat het de taak van het onderwijs is om de nieuwsgierigheid te voeden en bevredigen, door kinderen te prikkelen en te coachen. Hierbij is betrokkenheid en zelfstandigheid voor leerlingen van groot belang. Kinderen kunnen op school op verschillende manieren leren denken en zij ontdekken waar ze goed in zijn.
deDNKRS heeft sterke affiniteit met traditionele en actuele vernieuwingsscholen, zoals Montessori, Dalton, Freinet, Jenaplan, Vrije School, OGO, Natuurlijk Leren, Democratisch Onderwijs. Ook de huidige onderwijsvernieuwers dragen wij een zeer warm hart toe.

Aan scholen bieden wij de volgende cursussen en teamtrainingen zowel op de leslocatie van deDNKRS in Amstelveen als op locatie in de eigen school:

 • training (Hoog)begaafdheid in de Montessorischool
 • training (hoog)begaafdheid in het onderwijs
 • training signaleren (hoog)begaafdheid
 • training onderpresteren
 • training verrijkend onderwijs in de Montessoriklas
 • training verrijkend onderwijs
 • training over leren leren, denken en motivatie
 • training over onderpresteren
 • cursus voor het opzetten van een eigen verrijkingsklas

Naast onze opleidingen hebben we ook het volgende te bieden voor scholen:

 • ambulante begeleiding van leerkrachten voor advies op maat over uw hoogbegaafde leerling(en)
 • gespreksbegeleiding op school samen met ouders en kind
 • begeleiding bij het ontwikkelen van beleid
 • ouderavonden thema’s en workshops over leren en hoogbegaafdheid
 • begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen in groepjes of individueel
 • cursus leren leren voor hoogbegaafde kinderen

deDNKRS biedt zowel incompanytrainingen als cursussen en workshops met open inschrijving.

deDNKRS is specialist op het gebied van hoogbegaafdheid en denkt ook graag mee over andere onderwerpen dan hierboven genoemd worden.

Registerleraar

Alle cursussen en opleidingen zijn voor registratie in Registerleraar ingediend. Alle cursussen worden gevalideerd (registratie wordt begin april 2017 verwacht). Elke cursus heeft zijn eigen aantal RU (Register Uren).
Het doel van Registerleraar is blijvend professionaliseren als leerkracht. Op jaarbasis 40 RU halen (160 RU gedurende 4 jaar).

Meer informatie over Register Leraar
De Eerste Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met de invoering van de wet Beroep leraar en lerarenregister, die het beroep van leraren afbakent en het recht op nascholing vastlegt. Deze wet beschrijft de zeggenschap van leraren over het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces in de school. Via een landelijke deelnemersvergadering bepalen alle registerleraren samen als beroepsgroep de criteria voor herregistratie en de valideringsregels, die de scholingsbehoefte van leraren weerspiegelen.

Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen, beschikt een leraar over de juiste papieren en houdt hij zijn vak bij. Het lerarenregister maakt zichtbaar welke leraren daaraan voldoen. Om een zorgvuldige invoering mogelijk te maken, gaat het register vanaf 1 augustus 2018 van start.

De wet is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Onderwijscoöperatie, de vertegenwoordiger van de beroepsgroep bestaande uit de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs, Federatie van Onderwijsvakorganisaties en het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voorgezet Onderwijs.

Online register
In het lerarenregister worden alleen bevoegde leraren opgenomen. Het register is een online systeem waarin leraren zichtbaar maken dat ze hun kennis en kunde op peil houden door hun na- en bijscholing vast te leggen. Ook met een diploma op zak, is het belangrijk om te blijven professionaliseren. De beroepsgroep bepaalt zelf de inrichting en de inhoud van het register, bijvoorbeeld door vast te stellen aan welke scholingseisen een leraar moet voldoen.

Iedere vier jaar wordt een inschrijving opnieuw beoordeeld. Leraren die niet voldoen aan de door de leraren vastgestelde criteria krijgen een aantekening bij hun vermelding in het lerarenregister. Deze aantekening vervalt als de leraren kunnen aantonen dat hun bijscholing op orde is. Leraren die (nog) niet bevoegd zijn, worden opgenomen in het registervoorportaal. Klik hier voor het register.

De Amsterdamse Lerarenbeurs
Laatste kans schooljaar 2017/2018 om aan te vragen!
Vraag hem nu al aan voor een opleidingstraject over meer- en hoogbegaafdheid in de montessorischool of in het vernieuwingsonderwijs!

De Gemeente Amsterdam investeert ook dit jaar in haar leerkrachten door middel van de Amsterdamse Lerarenbeurs. Ben jij leraar of schoolleider in Amsterdam en wil je je vakinhoudelijke, didactische en pedagogisch kennis ontwikkelen op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid binnen het montessorionderwijs of het vernieuwingsonderwijs? Vraag hiervoor dan de Amsterdamse Lerarenbeurs aan!

De Amsterdamse Lerarenbeurs biedt je als montessorileerkracht de unieke kans om in het schooljaar 2018/2019 per persoon maximaal 2000 euro te investeren in persoonlijke groei en goed onderwijs.
Benieuwd naar ons cursusaanbod, waarmee je ook registeruren voor Register Leraar ontvangt? Kijk dan op deze pagina.

Hoe kan de Amsterdamse Lerarenbeurs worden ingezet?
De activiteit moet een bijdrage leveren aan het vergroten van de bekwaamheden (pedagogisch, vakdidactisch en vakinhoudelijk) van de leraar. De beurs kan worden ingezet voor het dekken van de kosten van professionaliseringsactiviteiten. Ook kan de beurs worden gebruikt voor het compenseren van tijd en vervanging voor het uitvoeren van de professionalisering. Zowel individuele als groepen leraren kunnen voor verschillende activiteiten deze Lerarenbeurs aanvragen (bron: gemeente Amsterdam).

Wat deDNKRS op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid in het Montessori onderwijs en vernieuwingsonderwijs kan bieden binnen de mogelijkheden van de Amsterdamse Lerarenbeurs

Individuele leraren:
•       Cursus verrijken in de montessoriklas of vernieuwingsonderwijs en verdiepingscursussen
•       Coachingstraject – training on the job
•       Verdiepen of vernieuwen van het curriculum gericht op meer- en hoogbegaafde leerlingen in          de montessoriklas of in het vernieuwingsonderwijs

Groepen leraren:
•       Cursus verrijken in de montessoriklas met het gehele team
•       Cursus verrijken in de klas van het vernieuwingsonderwijs met het gehele team
•       Curriculumontwikkeling, verdiepen van methodiek, didactische onderwijsvernieuwing gerelateerd aan meer- en hoogbegaafdheid in de montessoriklas of in het vernieuwingsonderwijs

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jou en je school? Neem gerust contact met ons contact op.

Deadline aanvragen beurs!
Tussen 14 maart en 22 april 2018 kunnen bevoegde leraren en schoolleiders die werken op een Amsterdamse school voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs (incl. speciaal onderwijs) een Amsterdamse Lerarenbeurs aanvragen voor het schooljaar 2018-2019.
De Amsterdamse Lerarenbeurs kan zowel worden aangevraagd door een individuele leraar, als door een groep leraren voor een gezamenlijk professionaliseringstraject. Het maximumbedrag per leraar is € 2000,-. Elke Amsterdamse leraar kan één keer gebruik maken van deze regeling.
Vraag vanaf 14 maart 2018 de Amsterdamse Lerarenbeurs aan via de site van de gemeente! Of neem nu al contact op met ons, zodat wij deze aanvraag voor je kunnen verzorgen. Mail je verzoek aan: info@deDNKRS.nl

Hoeveel subsidie?
Voor de aanvragen geldt: wie het eerst komt… Dus wees er op tijd bij!
Leraren en schoolleiders kunnen een beurs aanvragen van maximaal € 2.000,- per persoon of € 90.000 per instelling. De Amsterdamse Lerarenbeurs wordt vier jaren beschikbaar gesteld en dit is het laatste jaar! In die periode kan een leraar maar één keer een beurs aanvragen en op is op, dus vraag de beurs snel aan.

Meer informatie en aanmeldformulieren?
Kijk voor meer informatie op de subsidiepagina Amsterdamse Lerarenbeurs. Hier zijn ook de aanmeldformulieren te downloaden.

Reacties zijn gesloten.