Primair onderwijs


Trainingen, lezingen, workshops  • Montessorionderwijs • Verrijkingsgroep deDNKRS

deDNKRS  ondersteunt en adviseert scholen in zowel primair als voortgezet onderwijs, op het gebied van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Samen met directie en leerkrachten werken onze gespecialiseerde leerkrachten aan een optimale begeleiding voor deze leerlingen. Wij geven op enthousiaste, professionele en betrokken wijze praktische handvatten waarmee u en uw team direct aan de slag kunnen.

deDNKRS geeft hoogbegaafde kinderen en hun omgeving unieke handvatten waarmee zij gelukkig en wijs op weg kunnen. Wij geloven dat ieder hoogbegaafd kind gelukkig wordt wanneer het zich optimaal ontwikkelt en echt zichzelf kan zijn. Het ervaart dan vertrouwen en plezier in eigen kunnen, voelt de ruimte om zelf te kiezen en verantwoordelijkheid te dragen en voelt zich veilig, geaccepteerd en verbonden met de wereld om zich heen. Zo wordt potentie omgezet in een positieve bijdrage aan de maatschappij.
Basisscholen kunnen bij deDNKRS terecht voor ambulante begeleiding van leerkrachten, teamtrainingen, cursussen, verrijkingsgroepen op locatie, individuele begeleiding van leerlingen en beleidsadvisering over meer- en hoogbegaafdheid. deDNKRS denkt graag met u mee over inspirerend onderwijs aan uw meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Vernieuwingsonderwijs

deDNKRS is gespecialiseerd in vernieuwingsonderwijs (zoals OGO, Dalton, Jenaplan, Freinet, Montessori, Vrije School en Natuurlijk Leren) omdat het volop kansen biedt voor hoogbegaafde kinderen. In de dynamische, interactieve en praktische trainingen, cursussen en adviezen maakt deDNKRS gebruik van deze kansen. In het vernieuwingsonderwijs is het observeren en aansluiten bij de behoeftes van individuele kinderen sterk ontwikkeld. Hierdoor is het beter aan te passen aan wat hoogbegaafde kinderen nodig hebben in de klas. Door de voordelen van vernieuwingsonderwijs te combineren met kennis over het leren en denken van hoogbegaafde kinderen kun je als leraar een wezenlijk verschil maken in je klas. Je kunt een waardevolle bijdrage leveren aan het onderwijs voor alle leerlingen in je klas en in het bijzonder voor de hoogbegaafde leerlingen!

Trainingen, cursussen, lezingen, workshops en advies

deDNKRS biedt maatwerk op het gebied van teamtrainingen, workshops en lezingen, begeleiding en advies voor basisscholen, afhankelijk van de behoeften van de school en het team. Wij streven naar trainingen die de leerkrachten enerzijds theoretische kennis bieden en hen anderzijds in staat stellen deze kennis direct toe te passen in de dagelijkse onderwijspraktijk. Elke training kent dan ook een theoretische en een praktische component.
Wij informeren u graag persoonlijk over onze mogelijkheden.

deDNKRS biedt verschillende trainingen en cursussen. Kijk hier verder voor onze trainingen en cursussen.

de denkers

De eerste teamtraining die wij op scholen geven is vaak een vakinhoudelijke teamtraining met algemene informatie over hoogbegaafdheid en signaleren van hoogbegaafde leerlingen. Deze training richt zich op wetenschappelijke theorieën over hoogbegaafdheid en het belang van en de noodzaak tot speciale aandacht voor deze leerlingen. Leerkrachten leren wat de kenmerken van hoogbegaafdheid zijn en wat het verschil is tussen meer- en hoogbegaafdheid. Ook leren zij hoogbegaafde leerlingen inclusief onderpresteerders te signaleren.
Na deze eerste training wordt in overleg een programma opgesteld, al naar gelang de behoeftes en mogelijkheden van de school.

Verrijkingsgroep deDNKRS

Door een verrijkingsgroep van deDNKRS op uw school te laten verzorgen, kunt u zich met relatief weinig inspanning onderscheiden ten opzichte van andere scholen.
Goed onderwijs sluit aan bij de mogelijkheden van leerlingen. Dit onderwijs op maat is niet alleen belangrijk voor leerlingen die achter liggen, maar ook voor de leerlingen die doorgaans begaafd of hoogbegaafd worden genoemd. In dit kader biedt deDNKRS een verrijkingsgroep op locatie. Afhankelijk van de behoeftes en wensen kan een programma geboden worden waarbij een of meerdere groepen deelnemen aan bijvoorbeeld tien verrijkingsgroep-bijeenkomsten. Daarnaast kan een teamtraining worden verzorgd, zodat ook de leerkrachten van de reguliere klas uit de voeten kunnen met de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Hiermee worden ingewikkelde keuzes en discussies over bijvoorbeeld selectiecriteria, de activiteiten in de verrijkingsgroep en het aanbod in de reguliere klas eenvoudiger.

In opdracht van de Inspectie van het Onderwijs publiceerde het Gronings Instituut voor Onderzoek in 2010 een studie naar de stand van zaken wat betreft het onderwijsaanbod aan hoogbegaafden in het basisonderwijs. Hierin valt onder meer het volgende te lezen.

Benutting van alle talenten is belangrijk. Ook van leerlingen die meer of (heel) veel  aankunnen. De afgelopen jaren is meer aandacht gekomen voor het belang van onderwijs dat recht doet aan de mogelijkheden van hoogbegaafde leerlingen, zowel in het onderwijsveld als in het beleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Goed onderwijs sluit aan bij en speelt in op de mogelijkheden van leerlingen. Belangrijk zijn daarbij het cognitieve niveau en het potentieel van de leerling. Andere elementen spelen evenzeer een rol, zoals leerstijl, motivatie en begaafdheid op andere velden dan de cognitieve intelligentie, en de eventuele beperkingen waarmee een leerling te maken heeft.
Wanneer het gaat om onderwijs op maat van de leerling, ligt het accent vaak bij achterblijvende leerlingen. ( ….)

Theorie van Sternberg

(Het programma werkt niet op mobiele apparaten.)

Benutting van alle talenten is belangrijk. Ook van leerlingen die meer of (heel) veel  aankunnen. De afgelopen jaren is meer aandacht gekomen voor het belang van onderwijs dat recht doet aan de mogelijkheden van hoogbegaafde leerlingen, zowel in het onderwijsveld als in het beleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Goed onderwijs sluit aan bij en speelt in op de mogelijkheden van leerlingen. Belangrijk zijn daarbij het cognitieve niveau en het potentieel van de leerling. Andere elementen spelen evenzeer een rol, zoals leerstijl, motivatie en begaafdheid op andere velden dan de cognitieve intelligentie, en de eventuele beperkingen waarmee een leerling te maken heeft.
Wanneer het gaat om onderwijs op maat van de leerling, ligt het accent vaak bij achterblijvende leerlingen. ( ….)

Dit onderwijs op maat is niet alleen belangrijk voor leerlingen die achter liggen. Een optimale aansluiting van het onderwijs bij het niveau en de leerpotentie is belangrijk voor alle categorieën leerlingen. Dit rapport haalt een andere, ook specifieke groep naar voren, te weten leerlingen aan ‘de bovenkant’ van de verdeling. Het gaat dan om de leerlingen die doorgaans begaafd of hoogbegaafd worden genoemd.
Ook de Onderwijsraad vraagt in het rapport `Presteren naar vermogen’ uit 2007 aandacht voor de problematiek: “Te veel talent wordt niet optimaal ontwikkeld, bij 10 tot 18 procent van de leerlingen in het basisonderwijs is sprake van onderpresteren. De taal- en rekenprestaties van deze kinderen blijven achter bij wat mogelijk is gegeven hun intelligentie. Minder bekend is dat onderpresteren ook veel voorkomt bij hoogbegaafde leerlingen. 30 procent van de kinderen met een IQ rond de 130 en 60 procent van de leerlingen met een IQ vanaf 150 is onderpresteerder. Oftewel: hoe hoger het IQ, hoe meer leerlingen onderpresteren”.

bron: Rapport van de Inspectie van het Onderwijs, juni 2010. www.onderwijsinspectie.nl

Montessorionderwijs

deDNKRS heeft een extra specialisatie op het gebied van montessorionderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Onze medewerkers zijn naast specialist hoogbegaafdheid, afgestudeerd aan de montessoriopleiding en hebben ruime ervaring in het lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen in de montessorischool. Het montessorionderwijs biedt volop kansen voor hoogbegaafde leerlingen. deDNKRS maakt in haar trainingen en adviezen gebruik van deze kansen binnen het montessorionderwijs.

de denkers

Het montessorionderwijs streeft de volgende doelen na:

  • ontwikkeling van bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil (de persoonlijkheid);
  • het verwerven van bekwaamheid om in het dagelijks, sociale en maatschappelijke leven en verdere studie te kunnen functioneren;
  • een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol te vervullen in de samenleving van nu en morgen.

Uitgangspunt is, actief te zoeken naar het potentieel van leerlingen en voor elke leerling individueel, maximale ontwikkeling te stimuleren. Daarbij wordt uitgegaan van de ontwikkelingsfase waarin elke leerling zich individueel op een bepaald moment bevindt.

bron: Het Montessorionderwijs in de 21 eeuw, Wetenschappelijk Bureau NMV 230301.

De trainingen van deDNKRS zijn afgestemd op de individuele situatie van de Montessorischool, het team, de leerkrachten en de leerlingen. Wij hanteren zo min mogelijk standaard procedures zodat wij nauwkeurig kunnen aansluiten bij de behoeften van uw school.

(bron: In deze tekst is gebruik gemaakt van het artikel ‘Het Montessorionderwijs in de 21 eeuw’ van het Wetenschappelijk Bureau NMV. Delen van die tekst zijn ‘vrij vertaald’)

Reacties zijn gesloten.