Teamtrainingen


De trainingen en cursussen van deDNKRS
kunnen zowel bij u op school gegeven worden als bij deDNKRS in Amstelveen. Onze cursussen en teamtrainingen zijn afgestemd op de individuele situatie van de school, het team, de leerkrachten en de leerlingen. Wij werken vanuit een basisaanbod dat we zo nauwkeurig mogelijk laten aansluiten bij de behoeften van uw school, maatwerk. Onze (team)trainingen en cursussen zijn dynamisch, interactief en praktisch vanuit een theoretisch, wetenschappelijke basis. De volgende dag kunnen leerkrachten het geleerde meteen in hun klas inzetten.

deDNKRS is gespecialiseerd in vernieuwingsonderwijs (zoals OGO, Dalton, Jenaplan, Freinet, Montessori, Vrije School en Natuurlijk Leren) omdat het volop kansen biedt voor hoogbegaafde kinderen.

Onze trainingen zijn toegespitst op de onderwijssituatie en ook als zodanig beschreven. Wij verzorgen echter ook maatwerktrainingen voor organisaties anders dan scholen. Denk hierbij aan buitenschoolse opvang. Ook geven wij trainingen en interactieve lezingen aan academische en universitaire lerarenopleidingen. Wij dragen graag onze kennis over aan diegenen die aan de basis van het onderwijsveld staan; de inspiratoren van de kinderen van nu en de toekomst.

Neem contact met ons op om je persoonlijke wensen te bespreken.

Trainingen

Signaleren meer- en hoogbegaafdheid
Onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen
Onderwijsaanpassingen in de klas
Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen in de klas
Mindset: motivatie en prestatie
Onderpresteren
Leren leren en executieve vaardigheden

Signaleren meer- en hoogbegaafdheid

Deze teamtraining gaat over het signaleren van hoogbegaafde leerlingen in de klas. Leerkrachten leren wat de kenmerken van hoogbegaafdheid zijn en wat het verschil is tussen meer- en hoogbegaafdheid. Ook leren zij verschillende typen hoogbegaafde leerlingen te herkennen en onderpresteerders te signaleren.

Onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen

Wat heeft een hoogbegaafde leerling nodig? In deze teamtraining leren leerkrachten de cognitieve, sociale en emotionele onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen herkennen en benoemen. Ook worden handvatten gegeven om deze leerlingen hierin te ondersteunen en begeleiden.

Onderwijsaanpassingen in de klas

Hoe verrijk je het bestaande leerstofaanbod, zodat de hele klas er van profiteert? In deze teamtraining leren leerkrachten hoe ze de bestaande lesstof kunnen compacten en verrijken, waarbinnen hoogbegaafde leerlingen de ruimte krijgen zich optimaal te ontplooien. De leerkrachten maken kennis met de taxonomie van Bloom en top-down leren en ervaren hoe zij dit in kunnen zetten in de klas. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de in school aanwezige materialen.

Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen in de klas

Hoogbegaafde leerlingen hebben óók begeleiding nodig! Vooral bij het proces om tot resultaat te komen. Hoe doe je dat? Deze teamtraining gaat over de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen in de klas. Leerkrachten leren hoe ze deze leerlingen kunnen ondersteunen bij het stellen van doelen en het evalueren van die doelen. Leerkrachten herkennen de emoties van hoogbegaafde leerlingen die bij het leren een rol kunnen spelen en krijgen handvatten om hen hierin te coachen.

Mindset: motivatie en prestatie

Waarom zijn kinderen al dan niet succesvol in hun prestaties? En hoe kun je motivatieproblemen en faalangst buiten de deur houden? In deze teamtraining leren de leerkrachten over de mindsettheorie van Carol Dweck en hoe de mindset de ontwikkeling en prestaties beïnvloedt. De leerkrachten ontdekken hoe het met hun eigen mindset zit en oefenen met wat je als leerkracht kunt doen om leerlingen te helpen een op groei gerichte mindset te ontwikkelen.

Onderpresteren

Hoe herken je de onderpresteerders? Wat hebben deze leerlingen nodig om tot leren te komen? Wat vraagt dit van de leerkracht? In deze praktijkgerichte teamtraining wordt ingegaan op signalen van onderpresteren en welke aspecten een rol spelen in de begeleiding. Vanuit het idee dat de leerling verandert als de leerkracht verandert, ligt de focus hierbij op het gedrag van de leerkracht. Leerkrachten krijgen tools om creatieve, oplossingsgerichte interventies te bedenken om hun onderpresterende leerling zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Leren leren en executieve vaardigheden

Hoe leren hoogbegaafde leerlingen? Welke executieve functies hebben ze nodig om te ontwikkelen? Deze teamtraining gaat over executieve functies die een rol spelen bij het leerproces. De leerkrachten kennen de executieve functies die met denken te maken hebben en de executieve functies die gaan over doen. Leerkrachten leren bijbehorend gedrag waar te nemen en hoe ze de leeromgeving kunnen aanpassen en executieve functies kunnen oefenen.

Reacties zijn gesloten.