Voortgezet Onderwijs

deDNKRS ondersteunt en adviseert scholen op het gebied van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Samen met docenten en directie werken onze gespecialiseerde medewerkers aan een optimale begeleiding voor deze leerlingen. Wij geven op enthousiaste en betrokken wijze praktische handvatten waarmee u en uw team direct aan de slag kunnen. deDNKRS denkt met u mee over alle onderwerpen aangaande uw meer- en hoogbegaafde leerlingen. Neem contact met ons op via info@deDNKRS.nl.

Ambulante begeleiding van docenten
De specialisten hoogbegaafdheid van deDNKRS begeleiden docenten in het primair en voortgezet onderwijs. Gezamenlijk wordt een plan gemaakt voor de meer- of hoogbegaafde leerling(en) in de klas. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met de praktijk, de praktische uitvoerbaarheid, de stijl van lesgeven, in de school aanwezige materialen en methoden en de kennis van de docent over meer- en hoogbegaafdheid. Ook kan de specialist hoogbegaafdheid de docent ondersteuning bieden bij het opstellen van een begeleidingsplan en bij gesprekken met ouders.

Teamtrainingen over meer- en hoogbegaafdheid
Naast de belangrijkste theorie over hoogbegaafdheid en het leren signaleren van hoogbegaafde leerlingen, wordt er samen met de docenten bekeken hoe  de theorie in hun eigen praktijksituatie werkt en ingezet kan worden. Onze teamtrainingen zijn altijd maatwerk en er wordt rekening gehouden met specifieke behoeften en wensen van de school. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: signaleren, onderpresteren, de docent als coach, mindset, versnellen, leren leren, verrijken en het creëren van een extra onderwijsaanbod.

Ook voor ouderavonden kunnen wij lezingen verzorgen over bijvoorbeeld de werking van het brein, leren en mindset.

Individuele begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen
deDNKRS biedt onder meer de volgende individuele trajecten: hulp bij onderpresteren, leren-lerentraject, beeldende therapie voor hoogbegaafde leerlingen die ‘vastgelopen’ zijn of voor wie andere begeleiding niet gewerkt heeft.

Als het werk op school leerlingen te gemakkelijk af gaat, bestaat de kans dat zij bepaalde vaardigheden niet ontwikkelen of dat ze te kampen krijgen met bijvoorbeeld perfectionisme of faalangst. Bij deDNKRS begeleiding kunnen zij zich deze vaardigheden alsnog eigen maken.

Groepsbegeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen
De leren-lerentrajecten van deDNKRS worden ook in groepsverband op middelbare scholen aangeboden. In groepen van ongeveer 8 jongeren wordt gewerkt aan vaardigheden als plannen, organiseren en leerstrategieën. Daarnaast biedt deDNKRS brugklastrainingen, schooltrajecten voor onderpresteerders en trainingen in de juiste mindset volgens de theorie van Carol Dweck.

Ook voor emotionele en sociale begeleiding kunnen de hoogbegaafde leerlingen van uw school terecht bij deDNKRS. Durven Denken Doen is een training die erop gericht is hoogbegaafde jongeren zich gemakkelijker te laten bewegen in het sociale verkeer, te bouwen aan hun zelfvertrouwen en ze te leren hun rust te bewaren in een uitdagende maar soms hectische maatschappij. Alle informatie over deze training en ander aanbod op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling is te vinden op onze website.

Beleidsadvisering over meer- en hoogbegaafdheid
deDNKRS begeleidt middelbare scholen bij het opstellen van beleid omtrent meer- en hoogbegaafdheid. Onderwerpen die in het beleidsplan terugkomen zijn: de doorgaande leerlijn, definiëring van de doelgroep, beschrijving van gedifferentieerde leerinhouden, voorwaarden voor versnellen en verrijken en speciale leerlingenzorg voor onder meer dubbelbijzondere (hoog)begaafde leerlingen met leer- of gedragsstoornissen. Indien gewenst kan deDNKRS aanvullend ondersteuning bieden bij het implementeren van het beleidsplan.

Begeleiding van ouders
deDNKRS informeert, begeleidt en adviseert ouders over meer- en hoogbegaafdheid. In de communicatie tussen ouders en school kan deDNKRS ondersteuning bieden. Ook voor opvoedadviezen omtrent hoogbegaafde jongeren kunnen ouders bij de specialisten hoogbegaafdheid van deDNKRS terecht.

Reacties zijn gesloten.