Subsidieregeling voor onderwijs aan hoogbegaafden per 1 januari 2019

Een kans voor scholen om te benutten. Kijk bij onze verrijkingsklassen, cursussen en teamtrainingen voor ons aanbod. Wij denken graag mee over (andere) zinvolle initiatieven voor uw school.

Regeling subsidie begaafde kinderen po en vo
Vanaf 1 januari 2019 wordt een nieuwe subsidieregeling voor onderwijs aan hoogbegaafden van kracht vanuit de afspraken die gemaakt zijn in het Regeerakkoord.

Tussen 1 januari en 31 maart 2019 kunnen samenwerkingsverbanden en scholen voor primair en voortgezet onderwijs financiële ondersteuning aanvragen voor de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. Hiermee wil het Ministerie van OCW voor een periode van vier jaar de samenwerkingsverbanden stimuleren om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid op te zetten, uit te breiden dan wel te bestendigen. Binnen scholen is meer kennis nodig over hoogbegaafdheid, aldus de Rijksoverheid.

Een subsidie wordt verstrekt om, eventueel in samenwerking met andere partijen, extra ondersteuning aan te bieden aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid, die niet voldoende hebben aan het aanbod in het reguliere onderwijs, voor zover de extra ondersteuning niet onder de basisondersteuningsvoorzieningen valt.

Extra ondersteuning
Onder extra ondersteuning wordt in ieder geval verstaan:

 • het inzetten van begeleiders met expertise op het gebied van begaafdheid om het zelfregulerend vermogen van leerlingen met kenmerken van begaafdheid te vergroten;
 • het aanbieden van een ontwikkelomgeving die inspeelt op begaafdheidskenmerken;
 • het aanbieden van arrangementen voor complexe ondersteuningsbehoeften van leerlingen met kenmerken van begaafdheid;
 • het aanbieden van voorzieningen om de doorlopende ontwikkeling van leerlingen met kenmerken van begaafdheid te stimuleren;
 • het vergroten van de expertise op het gebied van begaafdheid en het faciliteren van de professionele ontwikkeling van betrokken medewerkers;
 • het versterken van de onderlinge samenwerking tussen scholen in de regio;
 • het organiseren van initiatieven om de samenwerking tussen onderwijs, zorg en andere instanties in de eigen regio en omgelegen regio’s te verbeteren; of
 • het structureel opnemen van complexe vraagstukken over begaafdheid als aandachtsgebied.

Criteria subsidieregeling
De aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Doelstelling en visie: het is duidelijk op welke doelen en doelgroep het activiteitenplan zich richt, en in hoeverre het activiteitenplan logisch aansluit op de analyse van de behoefte en de doelen die zijn gesteld.
 • Samenwerking en draagvlak: samenwerking tussen en draagvlak van verschillende partijen bij het uitvoeren van het activiteitenplan.
 • Expertiseontwikkeling en kennisdeling:
  a. de mate waarin aandacht is voor de continue ontwikkeling van de expertise, en
  b. kennisdeling, zowel binnen het samenwerkingsverband als regionaal en landelijk.
 • Evaluatie van de voortgang: met een jaarlijkse zelf-evaluatie (aan de hand van monitor Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) worden het doelbereik en de expertiseontwikkeling geëvalueerd en worden eventueel verbeteringen in de aanpak doorgevoerd.
 • Haarbaarheid en duurzaamheid: het plan dient organisatorisch, financieel en inhoudelijk haalbaar te zijn, risicofactoren zijn in beeld en het aanbod kan geborgd worden na afloop van de subsidie.

Aanvraag indienen
Vanaf 1 januari komt op de website dus-i.nl een formulier beschikbaar om de subsidie aan te vragen. De samenwerkingsverbanden moeten hierbij een activiteitenplan en begroting indienen. Een commissie zal de minister adviseren over de aanvragen. De minister verdeelt vervolgens het beschikbare bedrag over de aanvragen waarover de commissie positief heeft geadviseerd.

Klik op de afbeelding om de gehele regeling downloaden.

Deel je ervaringen en lees die van anderen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 reacties op Subsidieregeling voor onderwijs aan hoogbegaafden per 1 januari 2019

 1. Joost schreef:

  Onze zoon lijkt begaafd, moet daarvoor getest worden alvorens een plan van aanpak wordt opgesteld. De school van ons kind vraagt om eigen bijdrage. Op zich geen onredelijke vraag. School stelt dat het budget beperkt is en ook voor aanschaf leermiddelen wordt gebruikt. Als wij dus aanspraak op het budget willen maken, kan dat nadelig zijn voor andere kinderen. Mijn vraag is of dit juist is?

  • prastlinda schreef:

   Beste Joost,

   Voor het budget dat door de school is ontvangen, heeft het samenwerkingsverband een subsidieplan moeten indienen. In dat plan staat omschreven wat er nodig is voor de school om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen (verder) te ontwikkelen.

   Zo kan een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen worden opgezet, uitgebreid of bestendigd. De subsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor inzet van leermiddelen, maar ook voor het inzetten van experts op het gebied van hoogbegaafdheid of het organiseren van een tussenjaar voor leerlingen voor wie de basisschool niet meer voldoende uitdaging biedt maar die nog niet toe zijn aan het vo.

   Hoe de school de subsidie besteedt, is dus vastgelegd in een plan en verschilt feitelijk per school, afhankelijk van de (algemene) behoeften op deze school. Dit houdt in dat een school zelf kan besluiten of er wel of niet voldoende financiële middelen zijn voor bijvoorbeeld een test van haar leerlingen, zoals in uw geval ter sprake is. Dit zal altijd een afweging zijn, afhankelijk van het plan dat is ingediend en de verdeling van het geld voor het ondersteuningsaanbod dat de school ter beschikking heeft.

   Ik zou niet willen bevestigen dat het nadelig is voor andere kinderen wanneer de school (meer) tegemoet komt in de financiering van een persoonlijke test. Wel is het zo dat er reden kan zijn om het niet geheel te betalen.

   Heb ik uw vraag naar tevredenheid beantwoord?

   Linda Prast (officemanager)