Subsidieregeling voor onderwijs aan hoogbegaafden per 1 januari 2019

Een kans voor scholen om te benutten. Kijk bij onze verrijkingsklassen, cursussen en teamtrainingen voor ons aanbod. Wij denken graag mee over (andere) zinvolle initiatieven voor uw school.

Regeling subsidie begaafde kinderen po en vo
Vanaf 1 januari 2019 wordt een nieuwe subsidieregeling voor onderwijs aan hoogbegaafden van kracht vanuit de afspraken die gemaakt zijn in het Regeerakkoord.

Tussen 1 januari en 31 maart 2019 kunnen samenwerkingsverbanden en scholen voor primair en voortgezet onderwijs financiële ondersteuning aanvragen voor de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. Hiermee wil het Ministerie van OCW voor een periode van vier jaar de samenwerkingsverbanden stimuleren om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid op te zetten, uit te breiden dan wel te bestendigen. Binnen scholen is meer kennis nodig over hoogbegaafdheid, aldus de Rijksoverheid.

Een subsidie wordt verstrekt om, eventueel in samenwerking met andere partijen, extra ondersteuning aan te bieden aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid, die niet voldoende hebben aan het aanbod in het reguliere onderwijs, voor zover de extra ondersteuning niet onder de basisondersteuningsvoorzieningen valt.

Extra ondersteuning
Onder extra ondersteuning wordt in ieder geval verstaan:

 • het inzetten van begeleiders met expertise op het gebied van begaafdheid om het zelfregulerend vermogen van leerlingen met kenmerken van begaafdheid te vergroten;
 • het aanbieden van een ontwikkelomgeving die inspeelt op begaafdheidskenmerken;
 • het aanbieden van arrangementen voor complexe ondersteuningsbehoeften van leerlingen met kenmerken van begaafdheid;
 • het aanbieden van voorzieningen om de doorlopende ontwikkeling van leerlingen met kenmerken van begaafdheid te stimuleren;
 • het vergroten van de expertise op het gebied van begaafdheid en het faciliteren van de professionele ontwikkeling van betrokken medewerkers;
 • het versterken van de onderlinge samenwerking tussen scholen in de regio;
 • het organiseren van initiatieven om de samenwerking tussen onderwijs, zorg en andere instanties in de eigen regio en omgelegen regio’s te verbeteren; of
 • het structureel opnemen van complexe vraagstukken over begaafdheid als aandachtsgebied.

Criteria subsidieregeling
De aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Doelstelling en visie: het is duidelijk op welke doelen en doelgroep het activiteitenplan zich richt, en in hoeverre het activiteitenplan logisch aansluit op de analyse van de behoefte en de doelen die zijn gesteld.
 • Samenwerking en draagvlak: samenwerking tussen en draagvlak van verschillende partijen bij het uitvoeren van het activiteitenplan.
 • Expertiseontwikkeling en kennisdeling:
  a. de mate waarin aandacht is voor de continue ontwikkeling van de expertise, en
  b. kennisdeling, zowel binnen het samenwerkingsverband als regionaal en landelijk.
 • Evaluatie van de voortgang: met een jaarlijkse zelf-evaluatie (aan de hand van monitor Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) worden het doelbereik en de expertiseontwikkeling geëvalueerd en worden eventueel verbeteringen in de aanpak doorgevoerd.
 • Haarbaarheid en duurzaamheid: het plan dient organisatorisch, financieel en inhoudelijk haalbaar te zijn, risicofactoren zijn in beeld en het aanbod kan geborgd worden na afloop van de subsidie.

Aanvraag indienen
Vanaf 1 januari komt op de website dus-i.nl een formulier beschikbaar om de subsidie aan te vragen. De samenwerkingsverbanden moeten hierbij een activiteitenplan en begroting indienen. Een commissie zal de minister adviseren over de aanvragen. De minister verdeelt vervolgens het beschikbare bedrag over de aanvragen waarover de commissie positief heeft geadviseerd.

Klik op de afbeelding om de gehele regeling downloaden.

Deel je ervaringen en lees die van anderen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *